Przejdź do treści

Notariusz
Izabela Bajzert

Menu

Notariusz
Izabela Bajzert

Zakres usług

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie,  Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

2) sporządza poświadczenia;

3) (uchylony)

4) spisuje protokoły;

5) sporządza protesty weksli i czeków;

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

W celu dokonania czynności notarialnej należy uprzednio ustalić jej termin (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście w Kancelarii); poświadczenia (zgodności kopii z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu, daty pewnej lub pozostawania przy życiu, wydawanie wypisów) są co do zasady wykonywane na bieżąco w ciągu kilku minut; pozostałe czynności takie jak np. akty notarialne lub akty poświadczenia dziedziczenia, są dokonywane po wcześniejszym dostarczeniu kompletu niezbędnych dokumentów i uzgodnieniu terminu. 

Wszelkich informacji dotyczących konkretnych czynności notarialnych można zasięgnąć telefonicznie, mailowo lub podczas osobistej wizyty w Kancelarii.

Konsultacje osobiste dotyczące planowanych czynności notarialnych odbywają się w Kancelarii po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę lub bez umawiania się, jeśli w danym momencie nie odbywają się inne czynności notarialne; z tego względu preferowane jest uprzednie telefoniczne ustalenie terminu konsultacji.

Udzielanie informacji oraz konsultacje w zakresie czynności notarialnych są całkowicie bezpłatne.